Tedarikçi ve Müşteri Entegrasyonu

Entegre yapısı sayesinde, hem firma içerisinde, hem de firma dışında, tedarikçiler ve müşteriler arasında uçtan uca entegre bir şekilde tüm iş süreçlerinizi yönetmenizi sağlar.

Uzaktan Erişim

Web tabanlı yapısı sayesinde bilgilerilerinize uzaktan, her an ulaşmanızı sağlar, dağınık yapıda lokasyonlara sahip firmalar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

Kolay Kullanım

Basit ve kolay arayüzü sayesinde kullanıcını deneyimini artırır. Kullanıcıların, programı kullanmayı hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar.

Merkezi Kurulum ve Yönetim

Merkezi kurulum ile sürüm yükseltmeleri ve bakımların sadece merkezden yapılması yeterlidir. Merkezi yönetim ile tüm kullanıcılar her zaman güncel sürüme ulaşır. Bakım ve yönetim maliyetleri minimum düzeyde gerçekleşir, güvenlik ayarları ve yedekleme işlemleri merkezi olarak takip edilir.

Modüler Yapı

Finans yönetimi, satınalma, üretim, bütçe yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satış ve dağıtım gibi işletmelerin, yapılarına göre ihtiyaç duyacabilecekleri tüm fonksiyonları kapsayan ve hepsi birbiriyle entegre olarak çalışan geniş bir modüler çözüm yelpazesi sunar.

Uluslararası Kullanım

Çoklu döviz, çoklu dil seçenekleri ve tüm ülkelerdeki mevzuata uyum özellikleri barındırır.Böylece uluslararası operasyonları destekleyerek, farklı lokasyonlarda birimleri bulanan şirketlere, internet/intranet bağlantıları üzerinden güvenli ve etkin bir veri paylaşımı ile konsolidasyon hizmetleri sunar.

Uyarlanabilir İş Yönetimi

Tedarik-Üretim-Satış ve Teslimat ekseni üzerinde, baştan sona tüm işletme fonksiyonlarının, yönetimin belirlediği şekilde gerçekleşmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Modülü

İş süreç ve stratejilerini, çalışanların bilgi ve becerileriyle birleştiren j-guar İnsan Kaynakları modülüyle kusursuz bir şekilde çalışır.

Opsiyonel Modüller

Varlık Yönetimi
İşletmelerde önemli bir konu olan varlık yönetimi, j-guar varlık yönetimi modülü sayesinde çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tüm gayrimenkul, ekipman ve araçlar ile diğer sabit kıymetlere dair işlemlerin yönetimini kolayca yapar ve malzeme yönetimi ile entegrasyon sağlayabilirsiniz. Muhasebe kayıtları ve amortisman tablolarını kolaylıkla işleyebilir ve alternatif amortisman tabloları oluşturabilirsiniz.
Talep Yönetimi
Taleplerin bir düzen içinde yönetilmesi konusunda j-guar talep yönetimi modülü size her aşamada yardımcı olur. Malzeme, malzeme takımı ve demirbaş talebini oluşturabilir ve talebi onaylayacak, karşılayacak kullanıcıların yetkilendirilmesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Talep için tedarikçi önerme özelliğini kullanarak hızla doğru tedarikçilere erişebilir ve farklı birimler tarafından yapılan talepleri konsolide edebilirsiniz.
Maliyet Muasebesi
İşletmeler için maliyet muhasebesini en etkin ve en gerçekçi şekilde yapmanız rekabetçi piyasa koşullarında son derece kritik. Aktivite bazlı maliyetlendirme imkanı sunan j-guar maliyet muhasebesi modülü ile maliyetleri, tanımlanmış parametre ve koşullara göre maliyet kaynaklarında toplayabilirsiniz. Belirli dağıtım anahtarlarına, kurallara ve koşullara göre maliyet dağıtımını da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra maliyetleri direkt olarak hizmet, malzeme ve ekipmanlara dağıtabilir ve maliyet dağıtım şablonları oluşturabilirsiniz.
İhale Yönetimi
İşletmeler için ihale yönetimi çoğu zaman kritik ve hassas bir konudur. Buradaki süreçlerin iyi yönetilmesi ve titizlikle çalışılması gerekmektedir. Satış ve satınalma için tüm ihale süreçlerinin yürü- tülmesi j-guar ihale yönetimi modülü üzerinden mümkündür. İhale yönetimi modülü ile firmanın hem kendi katıldığı, hem de kendi açtığı ihalelerin takibi, konsorsiyum ve ortaklıkların tanımlanması sağlanabili
Bakım Yönetimi
Varlıkların planlı bakım süreçlerinin yönetimi ve varlıklar üzerinde gerçekleştirilen onarım işlemlerinin takibini j-guar bakım yönetimi modülü ile yapın. Bakım taleplerinin değerlendirilmesini de modül arayüzleri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bakım maliyetlerinin işgücü, malzeme ve ekipman detaylarıyla takibi ve bakım süreçlerinin diğer modüllerle entegrasyonu bu entegre yönetim sisteminde çok daha kolay. Bakım işlemleri için gerekli malzemelerin temininde sihirbaz arayüzlerini de kullanabilirsiniz.
Proje Yönetimi
Özellikle inşaat sektöründe büyük ilgi uyandıran j-guar proje yönetimi modülü, inşaat sektöründe yoğun kullanılan Primavera ve birçok sektörde kullanılan MS Project yazılım çözümleri ile tam entegredir. Size zaman, para, insan, malzeme ve benzeri tüm proje kaynaklarının tam kontrolünü sağlar. Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin takibi ve kaynak kullanım optimizasyonunu, sistem içerisinden yapabilirsiniz.
Üretim Yönetimi
Üretim reçete ve rotalarının tanımlanmasını sağlayan j-guar üretim yönetimi modülü, üretim emirleri ile baştan sona üretim sürecinin takip imkanını size sunar. Üretim maliyetlerinin işgücü, malzeme ve ekipman detaylarıyla takibi de mümkündür. Üretim süreçlerinin diğer modüllerle entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca üretim için gerekli malzemelerin temininde sihirbaz arayüzleri kullanabilirsiniz
Bütçe Yönetimi
j-guar bütçe yönetimi modülü bütçeleri kolaylıkla revize ederek yeniden yayınlama imkanı sunuyor. Her bütçe için masraf, gelir, nakit giriş, nakit çıkış ve bunun gibi pek çok bütçe kalemlerini tanımlayabilirsiniz. Bütçe kalemleri ve proje ile aktiviteler arasında ilişki tanımı sağlayabilirsiniz. Fiş türleri için hesaplama ve kontrol kriterleri tanımlama imkanı sunan j-guar bütçe yönetimi modülü, bütçe kayıtlarının farklı para birimlerinde yönetim ve takibini de sağlar.
Finansal Yönetimi
Finansal yönetim ile ilgili yazılım çözümlerinde Logo gücünü tam anlamıyla yansıtan j-guar finans yönetimi çözümü, size uçtan uca bir altyapı sunuyor. Çoklu döviz sistemini kullanıcılarına sunan j-guar ile müşteri risk limitlerinin otomatik kontrolünü yapabilir ve otomatik uyarılar oluşturabilirsiniz. Borç ve alacak risk ayarlamalarını kolaylıkla yapıp borç ve alacak kur farkı hesaplamalarını da arayüzler üzerinden yapabilirsiniz.
Satınalma Yönetimi
Satınalma zincirinin talepten teslimata tüm aşamalarının yönetimini j-guar satınalma yönetimi modülü ile yapabilirsiniz. j-guar, indirim ve yeni fiyatların tanımlanmasına izin verir. Bir tedarikçi için birden fazla teslimat adresi ve hesap tanımlama yapılabilir. Koşullu satın alma fiyat tanımlarını sisteme girebilirsiniz. Tedariklerde ihale sürecinin yürütülmesi önemli bir konudur ve j-guar ile bu mümkündür.
Dış ticaret
Dış ticaretin etkin yönetimini j-guar dış ticaret modülü ile sağlayın! Tüm yasal yükümlülüklere tam uyum sunan j-guar, serbest ticaret bölgelerinde yer alan firmaların tüm gereksinimlerine de tam cevap verir. Dış ticaret işlemlerine ait tüm maliyetlerin hesaplanmasını j-guar ile yapabilirsiniz. Kredi mektubu ve mali destek takibini sunan j-guar dış ticaret modülü üzerinden ayrıca belli bir ihracat işlemine ait finansal desteğin takibini de yapabilirsiniz.

Opsiyonel Modüller

Satış Yönetimi
j-guar merkez şirket ve yan kuruluşlarına ait tüm işlemlerin yürütülmesini basitleştirir. Satış yönetimi modülü, potansiyel müşteri kayıtlarının takibini yapabilmekle birlikte malzemelerin, müşteri kodlarıyla takibi imkanını da sunar. Satış tekliflerinin etkin takibi ve satış temsilcilerinin primlerinin detaylı takibini mümkün kılar.
Personel Yönetimi
Kurum mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin kronolojik olarak detaylı ve etkin bilgi takibini j-guar ile yapabilirsiniz. İzin yönetimi modülü ile bağlantılı olarak hak edilen, kullanılan, devredilen izinlerin personel kartı üzerinden takibi mümkündür. Borç/Alacak Yönetimi modülü ile bağlantılı olarak personele ait borç ve alacak hareketleri ile harcırah kayıtlarının takibi yapılabilmektedir.
Ücret Yönetimi
Kapsamlı bordro yönetimi yapısı ile mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle ve rutin işlemlerle uğraşmadan çalışanlara sağlıklı ödeme yapmayı sağlayan j-guar, kurumun kendi yapısına göre esnek bir şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintiler tanımlamaya izin verir.
İzinYönetimi
Çalışan sayısı arttıkça farklı tarihlerde alınan izinlerin yönetimi de başlı başına bir konudur. Yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, evlilik izni, vb. gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin türlerini j-guar ile detaylı sınıflandırmaya tabi tutabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz izin, fazla mesai gibi bordroya yansıtılmak istenen izinlerin otomatik transferi, ücretsiz izin süresinin çalışılmayan süre olarak kıdem/ihbar vb. hesaplardan düşürülmesi gibi tüm işlemler tam otomatik ve entegre olarak hızla gerçekleşir.
Borç/Alacak Yönetimi
Personele verilecek olan borçlar ve personelin alacaklarını özelliklerine göre tanımlayıp takip etme imkanı sunan j-guar, borç ve alacakları otomatik olarak puantaj hesaplarına yansıtmayı, veya puantaj kartına yansıtmadan eşleştirerek mahsup etmeyi sağlar. Borçları taksitlere bölebilir ve verilen tüm borçlara öncelik sırası vererek geri ödeme işlemlerinin bu sırada yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Eğitim Yönetimi
İK yöneticileri için eğitim planlamalarını etkin yapmak kurumsal bilgi düzeyinin yükselmesi açısından çok önemlidir. Şirket içi ve şirket dışı eğitimleri düzenleyip takip etme, katılımcılar ile ilgili kayıtları tutma, raporlama ve maliyetleri hesaplamak j-guar ile çok kolay. Çift yönlü eğitim ve yetkinlik ilişkisi ile yetkinlikleri geliştirmek için hangi eğitimlerin alınması gerektiğini tespit edip eğitimlerin hangi yetkinliklere etki ettiğini gösterme ve personel yetkinliklerini otomatik güncelleme mümkündür
Kariyer Yönetimi
Eğitim ve Performans Yönetimi modülleri ile entegrasyon sayesinde, çalışanın gerekli bilgi, beceri, deneyim ve donanımını planlı bir şekilde edinmesini sağlayan Kariyer Yönetimi Modülü, kariyer haritaları yoluyla çalışanların kariyer yolunu detaylı biçimde takip etmeyi sağlıyor. Yöneticilerin, çalışanları için kariyer önerileri getirmelerini sağlayan modül sayesinde, ilişkili pozisyonları gruplayarak benzer yetkinlik gerektiren işleri kolaylıkla takip etmenizi sağlıyor.
Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Şirket içerisinde yeni pozisyon boşluklarını takip etmek için j-guar eleman seçme ve yerleştirme sistemini kullanabilirsiniz. Bu modül ile işe alım süreçlerini tüm detayları ile proje gibi tanımlayıp takip edebilir ve işe alım duyurularını tasarlayabilirsiniz.
Performans Yönetimi
Kurumsal ve rekabetçi şirketlerde performans yönetimi çok önem verilen bir konudur. j-guar performans yönetimi modülü ile hem hedeflere, hem de yetkinliğe göre performans kriterleri oluşturabilirsiniz. Performans kaydı girişinden sonra, bu kayda bağlı olarak kariyer önerisi eklenebilir. Performans değerlendirme ile gelişen nitelik bilgilerini toplu kaydetme imkanı sunar. 360 derece geribildirim sistemi ile kurumdaki tüm iş tanımlarını tam ve kapsamlı şekilde yaparak etkin performans değerleme yapılabilir.
Self Servis Modülü
İK dünyasında artık iş yapış şekilleri de değişiyor. j-guar self servis modülü ile İK süreçleri tabana yayılıyor. Firma çalışanları artık self servis modülü ile kendi İK işlem ve süreçlerini web üzerinden kendileri görüntüleyip yönetebiliyor, izin talep girişlerini dahi web üzerinden yapabiliyorlar.
Ücret Senaryoları Yönetimi
insan kaynakları departmanlarının ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırarak bütçeleme çalışmalarında net öngörülerde bulunabilmelerini sağlayan bir modüldür. Böylelikle; bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli veriler elde edilebilmektedir.
Süreç Yönetimi Modülü
j-guar süreç yönetimi modülü ile deneme süresi ve çalışma vizesi dolanlar gibi belli tarihe göre tanımlanabilecek hatırlatıcılar (alarm) oluşturulabilmektedir.